Kamedi ro Ue Iesu

IESU

Iesu kongko mpihe mompokotekokoni ka mompokokombaa mia, te'embu hinaano henu kombaa'akoa hawe la tuwuno mekule te'embu la kaburu. Tondario tinuwuNo teliu la Wunta Lukasi, lowono kombaa'akoa, pompaguru.

 • 2:07:53

  IESU - Pidio henu buke

 • 8:08

  1 Pamulano

 • 3:42

  2 Hinaro Iesu

 • 2:15

  3 Tempono Iesu da ana-ana

 • 3:47

  4 Pebahono Iesu ka Iohane.

 • 2:22

  5 Mokole Onisu umara-arahakeo Iesu.

 • 3:07

  6 Iesu mokomengkaa'o po'ihiia Wunta Mempori.

 • 1:02

  7 Ande-ande mpau mongkono to Parisi ka to ponsinga sima.

 • 2:01

  8 Porako'a bou henu kombaa'akoa

 • 2:14

  9 Anano Iaeru pinotuwu mekule

 • 3:10

  10 Ana guru henu tinimaki.

 • 1:02

  11 Pau me'ura

 • 3:38

  12 Tutulu la tamungku

 • 0:19

  13 Me'urairoto henu mehoringo ka mewowau'o.

 • 2:56

  14 Erowai tehala henu kinadudui

 • 0:43

  15 Ana guru erowai

 • 1:56

  16 Iohane to pobaho laro tarungku

 • 2:18

  17 Ande-ande mpau mongkono pu'u porawo ka wuku paho'a

 • 0:55

  18 Ande-ande mpau mongkono palita

 • 1:58

  19 Iesu mokotemonto'o angi meroku

 • 2:16

  20 Mompokotompa mia henu pinewunsokino onisu

 • 2:29

  21 Iesu mompaka olimo sowu mia

 • 1:23

  22 I Peturu pau'o ta'alu Iesu raa'a iwonoto Kirisitu

 • 1:45

  23 Transfigurasi

 • 2:15

  24 Iesu mompokotompa ana monguro te'embu la penao mosa'a

 • 0:57

  25 Uma mami

 • 2:23

  26 Pompaguru mongkono Pekakai ka Pompe'alo-alo

 • 0:54

  27 Masolairoto henu mowowau mia mesue tehala.

 • 0:28

  28 Ande-ande mpau mongkono Popaentaro Ue Ala heleo wuku paho'a henu takau motutu

 • 0:29

  29 Iesu mokompinggo'o tempo saru mia ntehala.

 • 1:57

  30 Pompokotompa la oleo penao-nao'a

 • 1:38

  31 Ande-ande mpau mongkono to Samaria henu me'aroa

 • 1:44

  32 Pompokotompa Bartimeu

 • 2:21

  33 Iesu ka i Sakeu

 • 0:42

  34 Iesu mopoto'oriakero mateano ka tuwuno mekule.

 • 1:10

  35 Iesu mewunso i inie langkai mompemaroa

 • 1:00

  36 Iesu ba'ieakeo Ierusale

 • 1:51

  37 Iesu sumaariiro mia henu monsasu doi

 • 0:45

  38 Pesombano aso tuwu erowai.

 • 0:59

  39 Hanasi mesikenoakeo PobawaNo Iesu

 • 1:50

  40 Ande-ande mpau mongkono lere anggoro ka pu'u po'angga lere

 • 0:58

  41 Mobara sima la mokole langkai

 • 2:55

  42 Ponggaangaa pokotompa

 • 2:29

  43 Pompaguru i bolongko wawono

 • 4:22

  44 Iesu sinesai ka rinako

 • 2:23

  45 Peturu humapu'o Iesu

 • 1:58

  46 Iesu tinetewehi ka sinikeno

 • 1:43

  47 Iesu winawo ndi Pilatu

 • 1:24

  48 Iesu winawo ndi Herode

 • 2:56

  49 Iesu pinokonoako pohuku

 • 3:34

  50 Iesu mompo'aha kau pinotamba

 • 2:49

  51 Iesu pinaso la kau pinotamba

 • 0:56

  52 Sorodadu melotrei'o lemba mentaano Iesu

 • 1:06

  53 Inuku la ngkau pinotamba

 • 1:39

  54 Oruo mia mosa'a pinaso

 • 1:45

  55 MateNo Iesu

 • 2:00

  56 Iesu kinaburu

 • 1:28

  57 Mala'eka-mala'eka la mpekaburu'a.

 • 1:22

  58 Kaburu henu molimbo.

 • 1:55

  59 Iesu henu tuwu mekule hawe.

 • 1:15

  60 Angga'a henu marambaa ka Tewue'akono Iesu

 • 5:40

  61 Pepoboi tumo'orio Iesu